Título: Dous estudios sobre a comarca de Cerdedo.
Autor: Carlos Solla Varela.
Editorial: IANUA, Revista Philologica Románica, nº 1.
Fecha: 2.000.
Páxinas: 19 pp.
ISSN: 1616-413X
Formato: PDF, 220 KB.
Descargar Artigo: http://www.romaniaminor.net Presentación do autor
Os dous estudios que veñen arreo non teñen outra pretensión que a de seren humildes aportacións ó estudio lingüístico etnográfico do concello de Cerdedo (Pontevedra, España) e en particular da freguesía de San Xoán, labor aínda por facer. Coa arela de preservar do ostracismo os nosos máis enraizados sinais de identidade, entréganse estes textos ó meigallo da neotecnoloxía. Agardo vallan para salienta-la singular enxebreza da terriña que me porfillou, sexan así mesmo azo e pulo nas angueiras dos seus veciños, a quen van dedicados.